HOME  >    >  
 
         
 
제품명 : BZLN-2-RH-J
 
Yamatake 고정도형 리미트스위치
BZ 마이크로스위치 사용

재고수량 : 약 50개
<정확한 재고수량은 문의 하세요>
 
  제품선정표   사 양   외형치수   메뉴얼